** آگهی تجدید مناقصه شماره 1034/ م/1400 **

** آگهی تجدید مناقصه شماره 1034/ م/1400 **
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد عملیات استخراج سنگ آهک شامل (حفاری و آتشباری ، آماده سازی ، باطله برداری ، لق گیری و احداث جبهه کار ،استخراج و دپو سازی) ، بارگیری و حمل مواد معدنی خود را از معادن سنگ آهک اطراف کارخانه به میزان 2 میلیون تن سنگ آهک در سال (روزانه حداقل 6700 تن) از طریق مناقصه عمومی با شرایط قید شده در اسناد مناقصه مربوطه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه دعوت به عمل می آید تا پس از واریز فیش نقدی به مبلغ 3،000،000 ریال به شماره حساب 0102123162007 بانک صادرات در وجه مجتمع سیمان غرب آسیا و ارائه آن به نماینده شرکت ، جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 08/10/1400 و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 15/10/1400 به ؛
*دفتر تهران واقع در خیابان نلسون ماندلا ( آفریقا) – نرسیده به چهار راه جهان کودک – کوچه سپر– پلاک 14- طبقه اول ( واحد بازرگانی )
مراجعه نمایند.


و یا از لینک ذیل دانلود نمایند.
 
دانلود اسناد مناقصه (نمونه قرارداد)
 دانلود اسناد مناقصه (اسناد مناقصه) میزان تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ 30،000،000،000 ریال شامل ؛ مبلغ 15،000،000،000 ریال ضمانتنامه بانکی و مبلغ15،000،000،000 ریال سفته بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/10/1400 می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188775055 الی 6 داخلی 111 تماس حاصل فرمایید.
مجتمع سیمان غرب آسیا در رد و یا قبول کل و یا بخشی از پیشنهادات مختار می باشد .
هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

** آگهی تجدید مناقصه شماره 1033/ م/1400 **

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در نظر دارد عملیات استخراج مارل شامل (آماده سازی ، باطله برداری ، لق گیری و احداث جبهه کار ،استخراج و دپو سازی) ، بارگیری و حمل مواد معدنی خود را از معادن مارل اطراف کارخانه به میزان 510000تن مارل در سال (روزانه حداقل 1700 تن)
از طریق مناقصه عمومی با شرایط قید شده در اسناد مناقصه مربوطه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه دعوت به عمل می آید تا پس از واریز فیش نقدی به مبلغ 3،000،000 ریال به شماره حساب 0102123162007 بانک صادرات در وجه مجتمع سیمان غرب آسیا و ارائه آن به نماینده شرکت ،

جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 08/10/1400 و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 15/10/1400 به ؛
*دفتر تهران واقع در خیابان نلسون ماندلا ( آفریقا) – نرسیده به چهار راه جهان کودک – کوچه سپر– پلاک 14- طبقه اول ( واحد بازرگانی )مراجعه نمایند.

و یا از لینک ذیل دانلود نمایند

 دانلود اسناد مناقصه (نمونه قرارداد)

 دانلود اسناد مناقصه (اسناد مناقصه)

میزان تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 5،000،000،000 ریال ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ 20/10/1400 می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188775055 الی 6 داخلی 111 تماس حاصل فرمایید.
مجتمع سیمان غرب آسیا در رد و یا قبول کل و یا بخشی از پیشنهادات مختار می باشد .
هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

** آگهی مناقصه شماره 1030/م/1400**

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد اجراء و احداث ابنیه مربوط به اجرای بخش سیویل مخازن مازوت مربوطه (2مخزن)
هر کدام به ظرفیت 5 میلیون لیتر و دیوارهای اطراف آن ،بویلر روم، سازه های اتاق فوم ،آنلودینگ وکانالهای تاسیسات سوخت رسانی ، مطابق با نقشه های اجرایی ابلاغی کارفرما را از طریق
مناقصه عمومی کتبی و به پایین ترین قیمت پیشنهادی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت و تخصص واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از مورخ 1400/07/17 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ1400/07/24 به آدرس :
- دفتر کارخانه واقع در خراسان رضوی ، کیلومتر 45 جاده فریمان به تربت جام ، شهر نصرآباد جنب روستای ابدال آباد ( واحد بازرگانی ) مراجعه نمایند.
- دفتر تهران واقع در خیابان نلسون ماندلا( آفریقا)، نرسیده به چهار راه جهان کودک ، کوچه سپر، پلاک 14، طبقه دوم ( واحد بازرگانی ) مراجعه نمایند.
و یا از لینک زیر دریافت نماییند.متقاضیان می توانند جهت بازدید از محل پروژه از تاریخ 1400/07/17 لغایت 1400/07/24 به آدرس کارخانه مراجعه نمایند.
میزان تضمین شرکت در مناقصه : 500،000،000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک رمزدار بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/08/01 می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره : 05152623860 و 05152623879 تماس حاصل نمایند.
مجتمع سیمان غرب آسیا در رد و یا قبول کل و یا بخشی از پیشنهادات مختار می باشد .
هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

** آگهی مناقصه شماره 1029/م/1400 **

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد عمليات كيسه گيري پاكت سيمان از هر سه دستگاه پکركارخانه سيمان مجتمع سیمان غرب آسیا را تا مرحله بارگيري روي كاميون به ميزان حداقل 2343 (دو هزار و سیصد و چهل و سه) تن در روز (در مجموع سه پکر) و نگهداری و تعمیرات مکانیکال تجهیزات بارگیر خانه و نظافت ماشین آلات و محوطه دپارتمان مربوطه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید، لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06  به آدرس ؛
الف ) دفتر کارخانه واقع در خراسان رضوی ، کیلومتر 45 جاده فریمان به تربت جام ، شهر نصرآباد جنب روستای ابدال آباد ( واحد بازرگانی )
ب ) دفتر تهران واقع درخیابان نلسون ماندلا( آفریقا) نرسیده به چهارراه جهان کودک – کوچه سپر - پلاک 14- طبقه دوم (واحد بازرگانی)
ج)دفتر مشهد واقع در خیابان سناباد- بین سناباد 43 و45 – پلاک 371 ( واحد بازرگانی )
. مراجعه نمایند. و یا از لینک زیر دریافت نمایند
میزان تضمین شرکت در مناقصه : 500،000،000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/05/11  به آدرس دفتر تهران می باشد.

** آگهی مناقصه شماره 1011/99/م **

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد عمليات كيسه گيري پاكت از سه دستگاه روتاری پکر خود را در دپارتمان بارگیرخانه از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد مناقصه از مورخ 1399/3/21 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/3/27  به ؛ 
الف ) دفتر کارخانه واقع در خراسان رضوی ، کیلومتر 45 جاده فریمان به تربت جام ، شهر نصرآباد جنب روستای ابدال آباد ( واحد بازرگانی )
ب ) دفتر تهران واقع درخیابان نلسون ماندلا( آفریقا) نرسیده به چهارراه جهان کودک – کوچه سپر - پلاک 14- طبقه دوم (واحد بازرگانی)
ج)دفتر مشهد واقع در خیابان سناباد- بین سناباد 43 و45 – پلاک 371 ( واحد بازرگانی )

میزان تضمین شرکت در مناقصه : 300،000،000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ1399/04/03 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس : 05152623860 و 05152623879
دانلود پیوست

شماره مناقصه : 1012/99/م
مناقصه محدود برون سپاری خدمات نگهداری و نظافت ساختمان های خط تولید و جنبی، محوطه کارخانه
و نگهداری فضای سبز و جمع آوری زباله و خدمات خودرویی و خدمات آبدارخانه 
   تاریخ : 1399/03/21

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد خدمات نگهداری و نظافت ساختمان های خط تولید و جنبی، محوطه کارخانه و نگهداری فضای سبز و جمع آوری زباله و خدمات خودرویی و خدمات آبدارخانه های مجتمع را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید، لذا از آن شرکت محترم دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل نسبت به ارائه پیشنهادات مالی و فنی به صورت تفکیک شده به شرح جداول پیوست اقدام و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/04/03  به ؛
الف: از طريق مراجعه به آدرس کارخانه سیمان غرب آسیا واقع در کیلومتر 45 جاده فریمان به تربت جام شهر نصرآباد جنب روستای ابدال آباد می باشد.( واحد بازرگانی ).
ب: دفتر مشهد واقع در خیابان سناباد- بین سناباد 43 و 45 پلاک 371 ( واحد بازرگانی).
ج:دفتر تهران واقع در چهارراه جهان کودک – بزرگراه حقانی- خیابان شهیدی (دیدار جنوبی ) پلاک 14- طبقه اول با شماره تماس 02188775055( واحد بازرگانی ).
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا با اخذ رسید تحویل نمایند.
 

دریافت فایل مدارک

مناقصه عمومی واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه - شماره مناقصه : 1009/99/م

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا در نظر دارد به استناد مجوز مورد تصویب کمیسیون معاملات ، تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا ی پرسنل کارخانه، را از طریق مناقصه عمومی و به پایین ترین قیمت
پیشنهادی با شرایط  پیوست به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

دریافت فایل مدارک

EVENT NAME

 آگهی شناسایی معادن سنگ گچ شماره 1009 /98/م 


 آگهی شناسایی معادن آهن هماتیت شماره 1008 /98/م 
** آگهی مناقصه شماره 1007/ 8 9/م **

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد خانه بهداشت کارگری خود را از طریق مناقصه عمومی و به پایین ترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل به
.پیمانکار حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید
لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ  1398/06/05
.از لینک زیر دریافت نمایند

دریافت اسناد مناقصه

میزان تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ 200،000،000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین رمزدار بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ 1398/06/11 می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس :05152623879
مجتمع سیمان غرب آسیا در رد و یا قبول کل و یا بخشی از پیشنهادات مختار می باشد
هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد

آگهی مناقصه شماره 1003/ 98/م  

 شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تامین بخشی از کل برق مصرفی کارخانه( حداکثر 10.5 مگاوات) خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید
لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/01/24 از لینک زیر دریافت نماییند 

میزان تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 200،000،000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین رمزدار بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/01/27 می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس :05152623860 
مجتمع سیمان غرب آسیا در رد و یا قبول کل و یا بخشی از پیشنهادات مختار می باشد 
هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد 
 
   

 آگهی مناقصه شماره 1004/ 98/م 

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد سرویس ایاب ذهاب پرسنل کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی و به پایین ترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل به پیمانکار حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید
لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/01/24 از لینک زیر دریافت نمایند

میزان تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ 200،000،000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین رمزدار بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/01/27 می باشد 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس :05152623860 
مجتمع سیمان غرب آسیا در رد و یا قبول کل و یا بخشی از پیشنهادات مختار می باشد 
هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشدآگهی مناقصه شماره 1005/ 98/م  

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد تامین تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی و به پایین ترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل به پیمانکار حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/01/24 از لینک زیر دریافت نماییند 

میزان تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ 200،000،000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین رمزدار بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/01/27 می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس :05152623860
مجتمع سیمان غرب آسیا در رد و یا قبول کل و یا بخشی از پیشنهادات مختار می باشد
هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد آگهی مناقصه شماره ۱۰۰۱/۹۷/م **-۱۳۹۷/۰۴/۱۶

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه آشپزخانه خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۴/۹۷ به ؛ 
الف ) دفتر کارخانه واقع در خراسان رضوی ، کیلومتر ۴۵ جاده فریمان به تربت جام ، شهر نصرآباد جنب روستای ابدال آباد ( واحد بازرگانی )
ب ) دفتر تهران واقع در خیابان مطهری – خیابان میر عماد –کوچه دهم پلاک ۹ طبقه چهارم ( واحد بازرگانی )
یا وب سایت : WWW.AWCC.IR مراجعه نمایند.
میزان تضمین شرکت در مناقصه : ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین رمزدار بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۳/۰۴/۹۷ می باشد.

** آگهی مناقصه شماره ۱۰۰۲/۹۷/م **-۱۳۹۷/۰۴/۱۶

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد عمليات كيسه گيري پاكت از سه دستگاه روتاری پکر خود را در دپارتمان بارگیرخانه از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۴/۹۷ به ؛
الف ) دفتر کارخانه واقع در خراسان رضوی ، کیلومتر ۴۵ جاده فریمان به تربت جام ، شهر نصرآباد جنب روستای ابدال آباد ( واحد بازرگانی )
ب ) دفتر تهران واقع در خیابان مطهری – خیابان میر عماد –کوچه دهم پلاک ۹ طبقه چهارم ( واحد بازرگانی )
یا وب سایت : WWW.AWCC.IR مراجعه نمایند.
میزان تضمین شرکت در مناقصه : ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین رمزدار بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۳/۰۴/۹۷ می باشد.

آدرس دفتر تهران : 

تهران : خیابان نلسون ماندلا ( آفریقا ) نرسیده به چهارراه جهان کودک کوچه سپر پلاک 14 طبقه اول
تلفن : 02188775055
02188775056
فکس : 02188772497

آدرس کارخانه :  

مشهد کیلومتر 45 جاده فریمان به تربت جام
تلفن : 05152624042
فکس : 05152624081 

آدرس دفتر مشهد : 

خیابان سناباد - بین سناباد 43 و 45
پلاک 371
تلفن : 05138449255
05138449855          
فکس : 05138428489
واحد فروش :05138467703

This website was built with Mobirise website themes

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد. طراحی : محمدرضا نودهی